SİVİL SAVUNMA
SİVİL SAVUNMA
 • +
 • -

Acil Durum Yönetimi

Acil durum; okul çalışanlarını, öğrencileri veya ziyaretçileri tehdit eden ani ve büyük ölçekli olaylardır. Bu olaylar, doğa kaynaklı (deprem, sel vb.) olabileceği gibi teknik sebeplerden ya da dikkatsizlikten (yangın, gaz kaçağı, elektrik kaçağı gibi) de meydana gelebilir, okulda bulunan kişilere ciddi zararlar verebilir. Bu sebeple okulların acil durumlara ilişkin planlarının olması, kişilerin böyle bir durumda nasıl davranacağını bilmesi ve okulda bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli ön hazırlığın yapılması önemlidir.

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR
 
Okulumuzda acil durum yönetimi için sivil savunma komisyonu oluşturulmuş ve sivil savunma servisleri kurulmuştur. Sivil savunma komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
 
KOMİSYONUN BAŞLICA GÖREVLERİ
 • Sivil savunma bakımından yapılması gerekli teşkilat, teçhizat, hizmet ve tedbirlerin ve bunların planlanmasıyla ilgili şekil ve esasları tetkik ve tespit eder.
 • Planla tespit edilen teşkil ve tedbirlerin donatımı ve eğitimi gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetlerin tespitini, koordinesini ve kontrolünü yapar.
 • Bu hususlarda üyeler ve üniteler arasında gerekli işbirliği ile iş bölümünü düzenler.

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ KURULUŞ GÖREV VE FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Servis Adı

Servis Amiri

Servis Amir Yrd.

Ekip Başı

Ekip Personeli

Personel Toplamı

1

Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi

1

1

 

7

9

2

İtfaiye Servisi

1

1

1

7

10

3

İlkyardım Servisi

1

1

1

6

9

4

Kurtarma Servisi

1

1

1

9

12

5

Emniyet ve Kılavuz Servisi

1

1

 

8

10

6

Sosyal Yardım Servisi

1

1

 

9

11

7

Teknik Onarım Servisi

1

1

 

6

8

 

TOPLAM

7

7

3

52

69

 
Servislerdeki personele görevleri yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Her sene eğitimlerle personelin bilgileri tazelenir.
 
KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ
 
Servisin Görevleri :
 • İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak
 • Sivil Savunma Servislerini sevk ve idare etmek
 
İTFAİYE SERVİSİ
 
Servisin Görevleri :
 • Çıkacak yangınları kontrol altına almak ve söndürmek
 • Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazın kaldırılmasına yardım etmek
 • Olağanüstü hallerde yangını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek

 İLKYARDIM SERVİSİ
 
Servisin Görevi: Taarruzlarda ve doğal afetlerde yaralı ve hastalara ilkyardım uygulamak
 
KURTARMA  SERVİSİ
Servisin Görevleri :
 • Enkaz altında kalanları kurtarmak.
 • Kurtarma sırasında yaralılara acil yardım yapmak (ilk yardım servisi ile birlikte)
 • Tıkanan veya yıkılan yerlerin enkazlarını kaldırmak, yıkılmaya yüz tutmuş yerleri yıkmak veya yıkılmasına mani olmak
   

EMNİYET VE KILAVUZ  SERVİSİ
 
Servisin Görevleri   :
 • Müessesenin iç ve dış emniyetini sağlamak,
 • Şüpheli şahısları tespit etmek ve polise haber vermek,
 • Tehlike sınırlarında personelin sivil savunma talimat ve isteklerine uygun şekilde hareketlerini  düzenlemek kılavuzluk etmek,
 • Panik ve kargaşayı, moral bozucu hareketleri önlemek
SOSYAL YARDIM SERVİSİ
Servis Amirinin Görevleri
 • İhtiyaç halinde geçici olarak yedirme, giydirme, barındırma ve haberleşme hizmetlerini yapar.
 • Ailesinden ayrı düşen fertlerin mahalli sosyal yardım servisi ile işbirliği yaparak haberleşmelerini yapar.
   

TEKNİK ONARIM SERVİSİ
 
Servis Amirinin Görevleri:
 
 • Elektrik, su. kanalizasyon ve muhabere tesislerinin onarımını yapar.
 
DEPREM
 
Sarsıntı Sırasında
 
 • Sakin olun. Paniğe Kapılmayın!
 • Ayakta durmaya çalışmayın, merdivenleri ve asansörleri kullanmaya kalkmayın.
 • Çöküp sağlam bir eşyanın altına  girin ya da yanına gidin.
 • Sırtınız pencereye dönük olacak şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun.
 • Sarsıntı sona erene kadar sağlam eşyaya tutunun.
   

Sarsıntı Bittiği Anda
 
 • Yaralı insanları kontrol edin.
 • İhtiyacı olanlara ilkyardım uygulayın.
 • Elektrikli cihazları kapatın.
 • Dışarıdan gelecek talimatları bekleyin.
 • Artçı şoklar için hazırlıklı olun.
   


Deprem Sonrası
 
 • Zarar tespit ekibinin çalışmalarını bitirmelerini ve tahliye için talimat emrini vermelerini bekleyin.
 • Sakin olun ve hızlı adımlarla boşaltım planlarına uygun, olarak binayı tahliye edin.
 • Yeşil bahçede sizin sınıfınız için ayrılmış yerde bekleyin.
 
YANGIN
 
 • Alev ya da duman görür, yanık kokusu alırsanız hemen “yangın” diye bağırarak etrafınızdaki uyarın.
 • Yangın alarmını çalıştırın. Güvenli ise yangın tüpünü kullanın.
 • Yangın yerinden uzaklaşın.
 • Odayı terk ederken kapıyı kapatın ışıkları söndürün.
 • Müdürü ya da müdür yardımcısını haberdar edin.
 • Tahliye kurallarına uygun şekilde yangın yerini boşaltın.
 • Toplanma alanında toplayın.
 • Kayıp veya eksik öğrencileri kontrol merkezine bildirin.
 • Binadan çıkışınız olanaksızsa kendinizi pencereden dışarıdakilere gösterin.
 • Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve ya çömelerek ilerleyin.
 • Mümkünse ağzınızı ve burnunuzu ıslak mendil veya bez parçası ile örterek nefes alın.
 
Top